Grammar Attack I: Beginners 

คอร์สแกรมม่า แอทเเทค 1 นี้จะพาน้องๆชั้นป.4-ป.6 หรือผู้ที่สนใจศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษให้รู้ลึกและรู้จริงเกี่ยวกับแกรมม่าภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะน้องๆระดับชั้น ป.4-ป.6 ที่จะต้องเข้าสอบ O-Net คอร์สนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบไว้อย่างครบถ้วน