General Conversation 2 : Upper Beginners  

คอร์สบทสนทนาภาษาอังกฤษนี้มีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน ไล่จากบทสนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปจนถึงบทสนทนาที่เป็นทางการเพื่อใช้ในชีวิตการทำงาน ซึ่งแต่ละหัวข้อมีความน่าสนใจไม่ซ้ำกัน และการเรียนพูดภาษาอังกฤษทั้ง 5 ระดับนี้ จะทำให้ทุกคนพัฒนาทักษะทางการสื่อสารรวมทั้งพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจขึ้นอย่างแน่นอน